Klubben
Forsiden Aktivitetskalender Styret Artikler og div Bli medlem!
Interaktivt
Forum Kjøp og Salg Gjestebok
Mer 2cv
Forhandlere Linker
Kontakt
post@ostfold2cv.com

 

LMK-Nytt Desember 08 / Januar 09

Norgesløpet 2009 og andre løp.

Oversikten over alle løp og arrangementer blir fortløpende oppdatert på www.lmk.no. Klikk på ”Terminlisten” for kontaktdetaljer, og hvordan du skaffer deg detaljkunnskap om de løp og arrangementer du ønsker å delta på. Oppdager du feil i informasjonen, så er det fint om du melder fra til både klubben det gjelder, og LMK.

Ordnung muss sein!

Byråkrati kan man generelt ofte ”oie” og ”akke” seg over, men noen ganger er det både riktig og praktisk med kontorrutiner. Ikke minst i forbindelse med en besiktigelse.

Det er viktig at eier har en kopi av den samme dokumentasjon som LMK Forsikring har i sitt arkiv. Det er like viktig at klubben har en oversikt over hvilke kjøretøy som de forsikrer. Ikke bare for godtgjørelsens skyld, men også som en pekepinn på hvordan forsikringsarbeidet i klubben fungerer. Både på antall forsikringer i forhold til antallet klubbmedlemmer, type forsikringer, og ikke minst når det er tid for en 10-års rebesiktigelse.

Etter en besiktigelse skal altså eier ha den bakerste kopien av besiktigelsesskjemaet. Den midterste sendes klubbens forsikringsansvarlige. Forsiden av skjemaet skal sammen med søknad og bilder sendes klubben for påtegning for godkjent medlemskap. Deretter sender klubben alt inn til LMK.

Miljøsoner uten unntak for oss.

Intet vondt om miljøsoner, men kulturhistoriske kjøretøy bør ha unntak.
Statens vegvesen har gitt grønt lys for innføring av lavutslippssoner i blant annet Oslo, Bergen og Trondheim. Helt konkret gjelder dette kun dieseldrevne kjøretøy over 3,5 tonn, men det er muligens noe naivt å se bort fra at det senere kan utvides til å også omfatte bensindrevne kjøretøy.

Men det er opp til kommunene selv å beslutte om man ønsker å innføre miljøsoner, og om det skal gis unntak. Her er et utdrag av teksten som er oversendt kommunene:

Kommuner med større byområder kan innføre en ny miljøavgift for dieseldrevne biler over 3,5 tonn. Kommunene avgjør størrelsen på sonene, og disponerer nettoinntektene for avgiftsordningen som kan gå til miljøtiltak, kollektivtransport eller trafikksikkerhetstiltak.

Betalt avgift i en sone gjelder også for andre soner i hele landet. Det er høyest avgift for de eldste og tyngste dieselbilene. For biler over 12 tonn registrert før 1996, vil det koste 40.000 kroner i året. Det er også mulig å kjøpe dagskort og månedskort.

Høringsinstansene ønsker å legge innkrevingen til AutoPASS-systemet, og ifølge Vegdirektoratet er målet med lavutslippssonene å få raskere utskiftning av bilparken.

LMK har hatt kontakt med arbeidsgruppen som har utformet det forslag som de ønsker kommunene skal følge. I Danmark og Tyskland har motorhistoriske kjøretøy fått unntak for lignende miljøsoner som er etablerte i mange byer. Disse vedtak er oversendt den norske arbeidsgruppen, som likevel har valgt å se bort fra ordningene i disse landene.

Det er også ganske provoserende å lese grunnen til at det anbefales å ikke gi unntak; ”De som holder historiske verdifulle biler har også valgt dette, slik at avgift må påregnes.”

Vi kunne jo som kulturbevarere valgt å vedlikeholde kullfyrte dampskip og lokomotiv som ikke har lignende restriksjoner i tillegg til å få statstøtte, men hvem skulle da tatt seg av samferdselshistoriske objekter på veiene?

Det samlede antall kjøretøy som berøres av de eventuelle miljøsonene som etableres vil ikke være høyt i forhold til den totale kjøretøyparken i Norge. Men det er viktig å forsøke å få innført en type tenkning i arbeidsgrupper og blant beslutningstagere. Disse bør automatisk vurdere unntaksbestemmelser når det kommer opp saker som involverer motorhistoriske kjøretøy. Derfor er alle slike saker viktige.

LMK mener at det fortsatt er mulig å påvirke for å få unntak for vår gruppe. Men innsatsen må gjøres på lokalt plan direkte mot samferdselsavdelingene/etatene i de ulike bykommunene.

Det er helt klart at byene har full råderett over hvorvidt det skal være en miljøsone – og om det skal være unntak for motorhistoriske kjøretøy.

I denne saken der beslutningene tas lokalt, må det handles lokalt. Ikke bare av de gruppene som i hovedsak besitter kjøretøy over 3,5 tonn, men av ALLE klubber som har motorhistoriske kjøretøy som fokusområde. Det er farlig å lene seg tilbake og tenke ”Det rammer ikke meg og mitt som er under vekten.”

I neste omgang kan det godt hende at det går på utslipp – uavhengig av vekt. Og hvis lokale myndigheter ikke har fått noen protester på det forrige avgiftspålegget, så er det altfor lett for de å vise til dette.

Så her må vi alle sammen brette opp ermene.

LMK har sendt ut et argumentasjonsark til klubbene der det listes opp ulike ideer. Bla. a. forslag til å få til møter med beslutningstakere i de bykommunene dette kan gjelde. Det er jo ikke utenkelig at større byer som Kristiansand og Drammen er blant de som følger etter. En bomring kan gi gode penger i kommunekassen. For lesere som tenker at vi ikke bør snakke om dette for å ikke gi politikere dumme ideer, så er faktum at dette allerede er tilsendt samferdselsetatene i ALLE landets kommuner. Og da er det best at vi som fagfolk og spesialister forteller at det bør være unntak for rullende museer. 

Denne saken vil være en av de mange tema som LMK vil snakke om på den motorhistoriske konferansen i april 2009 som LMK arrangerer for beslutningstakere i departementer og direktorater.

Blide stemmer.

Det skjer mye i forbindelse med aktivt arbeid ovenfor blant annet myndigheter og andre kulturbevarende organisasjoner, og derfor er det ikke alltid at LMK’s kontor rekker over alt som er planlagt. Men i løpet av tiden som kommer vil mange klubbmedlemmer oppleve å høre en hyggelig stemme i telefonen fra en person som ringer på vegne av LMK og klubbene.

På landsmøtet 2008 var det et klart signal fra svært mange av våre eiere/klubber at de ikke hadde fått prioritert informasjon rundt forsikringsordningen. Ikke bare at det er viktig å flytte over de kjøretøy som tidligere var forsikret via If, men også de svært gunstige premiene vi får på andre forsikringer som hus, hytte, båt, reise osv.

Nå har LMK og Tennant Forsikring tatt et solid grep om aktivitetsnivået, funnet frem til noen dedikerte personer som tar telefonen fatt. Disse personene vil i tråd med ønskene om et høyere informasjons- og aktivitetsnivå informere enkeltmedlemmene personlig. Og ikke minst vise hvor gode penger man kan spare på å flytte annet enn kun sitt motorhistoriske kjøretøy over til LMK og Tennant.

Dette vil skje klubbvis, og når du leser dette har Motorveteranene Hedmark fått denne servicen, og neste klubb står for tur.

Med 50.000 medlemmer i våre LMK-tilsluttede klubber rekker vi ikke å ringe alle, så ikke nøl med å kontakte oss for å få tilsendt et tilbudsskjema som du fyller ut selv, og sender LMK direkte. Eller skriv ut fra på www.lmk.no.
Webløsning levert av: www.lundbyweb.com
Copyright © Østfold 2cv-klubb 2006
Gyldig W3C HTML4.01/CSS