Klubben
Forsiden Aktivitetskalender Styret Artikler og div Bli medlem!
Interaktivt
Forum Kjøp og Salg Gjestebok
Mer 2cv
Forhandlere Linker
Kontakt
post@ostfold2cv.com

 

JUNI LKM NYTT 2011

Våre kjøretøy er "kulturminner"

Riksantikvaren har nå skriftlig fastslått atmotorhistoriske kjøretøyene per definisjon er kulturminner. Prosessen etter detoppklarende møtet 25.10.2010 tok hele 7 måneder.
Riksantikvaren henviser til en endring av 9 juni 1978 i Lov om kulturminner derdet står: (…) Departementetønsker imidlertid å vinne erfaring med fredning av båter før det eventuell bliraktuelt å foreslå bestemmelser om fredning av løse tekniske kulturminner sommotorvogner, veg- og jernbanemateriell m v. Det står altså eksplisitt i dettestortingsdokumentet at motorvogner er løse tekniske kulturminner. (…)


Kulturminneloven § 2 definerer kulturminner som alle spor etter menneskeligvirksomhet. Motorhistoriske kjøretøyer er spor eller resultat av”menneskelig virksomhet” – og omfattes følgelig av dennedefinisjonen, skriver Riksantikvaren.

 

LMK har ved flere anledninger uttalt at nårRiksantikvarens prinsipielle vurdering av våre kjøretøy som definertekulturminner foreligger, skal dette brukes som en offentlig godkjent”brekkstang” for å få åpnet flere muligheter. Å få adgang til åkunne søke om midler fra Kulturminnefondet i tillegg til å fjerne årsavgiftener to de viktige sakene for den motorhistoriske bevegelse som kan dra nytte avRiksantikvarens definisjon.

 

Ordnung muss sein J

På akkurat samme måte som du gjorde på barneskolen,skal du lese din ”ABC” – førdu fyller ut søknad om en LMK Forsikring. Les tekst og se på eksemplene omutfylling av søknad samt bilder du finner i ”ABC til din LMKForsikring” som du kan lese, trykke ut eller laste ned fra www.lmk.no/forsikring. Har du ikke internettså ringer du klubbens forsikringsansvarlige eller LMKs kontor, og du får ABC ogsøknadsskjema tilsendt i posten.

Ved svært mangelfullt utfylte søknader erforsikringsutvalget nødt til å ”melde pass”. Klubbene har bestemtat det skal være god dokumentasjon på de kjøretøyene som kan få en LMKForsikring. Du risikerer å få søknaden i retur hvis den er mangelfull.

 

Fyller du ut dokumentet slik det er ment, så oppnår duumiddelbart en stor fordel; Ingen forsinkelser i prosessen. Det betyr at detikke behøver å ta mer enn maks. 7 virkedager fra kjøretøyet fotograferes /besiktiges til søknaden er behandlet av Forsikringsutvalget. Svaret frautvalget får du normalt samme dag dersom du har en epostadresse.

 

Tut og kjør!

Ta med på turen en utskrift avlisten over besiktigelsespersoner sortert på postnummer (veldig praktisk!).Skjer det noe med ditt LMK-forsikrede kjøretøy finnes det nesten alltid enlokal besiktigelsesperson som kan hjelpe med informasjon om verksted,kompetente mekanikere, deler eller lignende. Kanskje kan vedkommende ogsåhjelpe deg med problemet på stedet slik turen kan fortsette allerede samme dag.

Lykke til med sommerturene!

 

Lillehammer inn – Biri ut!

Etter at arrangørklubbene følte seg presset ut av BiriTrav AS, har de nå rett og slett flyttet det store og tradisjonelleMjøsmarkedet / Birimarkedet til Birkebeineren Skistadion i Olympiaparken påLillehammer.

”Følg med til Lillehammer” –oppfordrer de tre LMK-tilsluttede klubbene, og opplyser at en rekke gamleBiri-travere allerede har gitt signal om at de støtter opp om markedet på en nyarena.

 

Lillehammer Veteranvognklubb, Toten Gammelbilklubb og Motorveteranene Hedmark startet marked påparkeringsplassen til Biri Travbane i 1987. Markedet ble etter kort tid såstort at det ble inngått en muntlig avtale med Biri Trav AS om leie av selvetravbanen til arrangementet. De tre arrangørklubbene opplyser at mellom 20.000og 30.000 besøkende kommer hver gang.

 

Det har i alle år vært en muntlig overenskomst(Gentlemen’s agreement) mellom travbanen og de motorhistoriske klubbenesom også omfattet den økonomiske fordelingen av inntektene.

Biri Trav AS har for 2011 gitt et skriftlig tilbud.Klubbene regnet ut at dersom de aksepterer så vil de i beste fall stå igjen med0 i inntekter!

Arrangørene forlater derfor Biri, og arrangerer åretsMjøsmarked / Birimarked på Birkebeinerstadion i Olympiaparken på Lillehammer.Vårmarkedet blir arrangert 20 -21 mai og Høstmarkedet 5-6 august.

 

Arrangementene over mange år har resultert i enbetydelig kompetanseheving i klubbene for å kunne gjennomføre et så stortmarked. Skifte av arena for et marked er uansett en utfordring. Klubbene sierderfor at det er særdeles viktig at de som har støttet opp om markedene på Birifølger etter til Lillehammer.


Mai 2011 Nyforsikringspartner?

For deg med -eller som skal søke om - en LMK Forsikring på ditt motorhistoriske kjøretøy,kan det jo være interessant å lese landsmøtets vedtak fra mars i år: ”LMKslandsmøte gir styret fullmakt til å forhandle frem - og inngå - ny forsikringsavtale,siden eksisterende avtale opphører 31.12.2011.”

LMK harallerede hatt møter med flere forsikringselskap, men dette betyr ikkeautomatisk at vi skifter ut Tennant med et annet. Tennant skal jo være med i en”anbudsrunde” på lik linje med de andre selskapene.

Dersom detlikevel innebærer et bytte av forsikringsselskap, vil du ikke merke annet ennat du i 2012 vil få premieinnbetalinger fra avsenderen ”LMK Forsikring isamarbeid med NN”. Vilkårene - uansett om det er hus, båt eller bil - vil værede samme. Skulle det være forskjell i vilkår i en av dine forsikringer, så kandet eventuelle nye selskapet selvfølgelig gjøre noe med akkurat det . Når detgjelder selve premiene for både andre skadeforsikringer og de motorhistoriskeLMK forsikringerne, vil de være de samme - eller lavere enn det du betaler idag.

Det vil kommemer informasjon om dette når det nærmer seg deadline for forhandlingene som er30. juni.

 

Grunnen til atet eventuelt bytte kan skje på en smidig måte som beskrevet, er at LMK ogklubbene ”eier” sin egen portefølje. Det betyr at vi kun behøver å taporteføljen ut av Tennant med et grep, og sette den inn i det andre selskapet.Selvfølgelig vil alle forsikringstakere selv kunne bestemme at de av ulikegrunner - uansett like vilkår og eventuelle lavere premier - vil være i Tennantselv om dette betyr at LMK mister godtgjørelsen.

 

Klubbene ble pålandsmøtet i mars behørig informert om fremdriften og eventuelle rutiner gjøresved en overgang, og ga styret fullmakt til å fortsette arbeidet. Det vil bligitt god informasjon til alle som har en eller flere forsikringer i Tennant viaLMK fra både klubben og LMK dersom det velges et nytt selskap.

Grenseløstsamarbeid

LMK og de 19andre organisasjonene i Kulturvernforbundet var helgen 9-10 april på Oscarsborgrepresentert for å oppsummere den nasjonale kulturbevarende virksomhet. Å værepå Oscarsborg festning (som senket Blücher 9.4.1940) selveste 9.april varspesielt for mange siden det på dagen var 71 år siden dette skjedde.

Nyutnevntdirektør Anne Åsheim i Norsk Kulturråd (som årlig deler ut 1,2 milliarderkroner til norsk kultur) informerte om nye ordninger. Hun skulle gå tett påKulturdepartementet for å synliggjøre at rammene for bevilgninger til blantannet hva LMK driver med - skal økes. For budsjettet 2012 kunne Åsheim ikke seat det var rom for å tildele støtte til nye søkere, og at det først fra 2013kunne være på tale om dette dersom det kom et politisk vedtak om økte rammer.

 Foruten Danmark- men med Åland - var de nordiske land tilstede for å diskutere en ytterligeresatsning på samarbeid med utgangspunkt i Norden, eller om vi skal se mere motresten av Europa. Det var en sterk vilje til å finne frem til noen fellesnordiske møteplasser fremfor rene europeiske. Kulturminnedagen (som også er eneuropeisk dag) i september var alle enige om som en meget god nordisk møteplassder man kan samarbeide om fremtidige tema.

LMK haddeoppdraget med å oppsummere debatten, og møtte ingen motstand mot å trekke detså langt at det i løpet av et år skal kunne vises til konkretesamarbeidsresultater på det overordnede, nordiske nivå.

 

************************ *

 

Vennlig hilsen
Tom T. Græger

daglig leder LMK

www.lmk.no

 

 

 


Webløsning levert av: www.lundbyweb.com
Copyright © Østfold 2cv-klubb 2006
Gyldig W3C HTML4.01/CSS